Brexit

Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk aan uit de Europese Unie te willen treden. Daarbij maakte de Britse Regering duidelijk dat het land in de toekomst geen deel meer zal uitmaken van de Europese interne markt en een eigen handelsbeleid wil voeren.

Analyses van de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, de studiedienst van de Vlaamse Regering en academische studies ter zake wijzen uit dat de impact van de brexit op Vlaanderen hoog zal zijn, niet in het minst mocht het VK uit de Unie stappen zonder enig akkoord. Vlaanderen neemt daarom een constructieve houding aan en wenst maximaal te wegen op de onderhandelingen zodat de schade voor onze regio ingedijkt kan worden. Lees meer hierover en over de standpunten van de Vlaamse Regering in de visienota van de Vlaamse regering op de brexitonderhandelingen

Wees voorbereid. Hulp nodig?

Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het Brexit Actieplan goed.

Dit plan moet Vlaanderen voorbereiden op de brexit en de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. 

Van plan te reizen naar het VK? Studeert, woont of werkt u in het VK en wil u weten wat brexit voor u betekent? Neem dan een kijkje op Vragen over Brexit  of stel uw vraag via het gratis nummer 1700

Bent u een ondernemer en wenst u advies op maat? Wendt u dan tot de brexit Helpdesk voor ondernemers  of stel uw vraag via brexit@fitagency.be.

Brexit Impact studies - KU Leuven

Het Departement Buitenlandse Zaken gaf professor Hylke Vandenbussche (KULeuven) de opdracht om de impact van brexit te onderzoeken. Dit resulteerde in twee studies. 

Brexit impact study: Regional, Provincial and Municipality-Level Analysis of the Impact of Brexit on Belgium

De studie analyseert de impact van brexit op België met specifieke aandacht voor de regionale, provinciale en gemeentelijke effecten. De studie geeft deze impact weer voor zowel een "no deal" brexit scenario als bij een "soft brexit" scenario.

pdf bestandBrexit impact study Regional, Provincial and Municipality-Level Analysis of the Impact of Brexit on Belgium (1.4 MB) 

Brexit impact study: Sector-level Analysis of the Impact of Brexit on EU-28

De studie analyseert de sectorale impact van brexit op elk van de EU-lidstaten en legt bloot op welke manier waardenketens getroffen worden op het vlak van toegevoegde waarde en tewerkstelling. En dit zowel in een hard als een zacht brexit scenario. Het ‘Global Network model’ (GNM) dat gebruikt werd, brengt zowel de directe als indirecte handelsstromen in rekening wat ervoor zorgt dat de schattingen een stuk gedetailleerder zijn dan in andere studies. Daarenboven geeft de studie voor 15 specifieke economische sectoren zoals textiel, chemie, automobiel, landbouw, voedingsmiddelen & dranken ook een ranglijst van de 10 meest getroffen lidstaten.
pdf bestandBrexit impact study Sector-level Analysis of the Impact of Brexit on EU-28 (1.26 MB)

Het Departement Buitenlandse Zaken trekt een aantal belangrijke lessen uit deze studie.

pdf bestandBrexit studie belangrijke lessen van Vlaanderen (80 kB)

13 maart 2019 Het Vlaams kaderdecreet - no-deal scenario

Zolang er geen goedgekeurd akkoord is tussen het VK en de EU blijft de kans op een no-deal brexit bestaan, en de politieke omstandigheden deze week maken deze kans zeer realistisch. Een brexit zonder akkoord betekent dat van de ene op de andere dag het VK een derde land zou worden, en dat voor de toepassing van de Europese, Federale en Vlaamse regelgeving teruggevallen zou worden op de regelgeving voor derdelanders. Dit zou ongewenste negatieve gevolgen hebben; het algemeen belang kan geschaad worden, maar ook particuliere belangen van zowel Britse als Vlaamse burgers en bedrijven of de vlotte administratieve afhandeling van dossiers kunnen in het gedrang komen. Omwille hiervan is het van essentieel belang dat de Unie en haar lidstaten zich voorbereiden op de mogelijkheid dat het VK de EU verlaat zonder akkoord.

Vlaanderen voorziet daarom een decreet dat er voor zorgt dat de meest ernstige schokken van een no-deal brexit opgevangen worden. Dit decreet voorziet een overgangsperiode tot 31 december 2020 die burgers, bedrijven en administratie toelaat zich aan de nieuwe situatie aan te passen en die overheden toelaat internationale akkoorden te sluiten of verdere afspraken te maken.

Lees meer over het kaderdecreet: pdf bestandToelichting Vlaams Kaderdecreet no-deal brexit 13 maart 2019 (62 kB)

Deal van 17 oktober 2019

Op 17 oktober 2019 bereikten de onderhandelaars overeenstemming over de voorwaarden waaronder het VK uit de EU kan stappen. Het is een aanpassing aan het vorige akkoord dat dateert van 14 november 2018, maar niet goedgekeurd raakte door het Britse Parlement. Ook de deal van 17 oktober 2019 moet nog goedgekeurd worden door het Britse Parlement. Bij goedkeuring van dit Terugtrekkingsakkoord zal een ordelijke uittreding verzekerd worden.

Net zoals in het initiële akkoord voorziet deze deal een transitiefase die in principe afloopt op 31 december 2020 maar eenmalig verlengd kan worden. Het VK blijft gedurende deze overgangsperiode onderhevig aan het volledige EU-acquis, maar kan niet langer deelnemen aan de formele besluitvormingsprocedures. Tot het einde van de transitiefase maakt het VK dus deel uit van de douane-unie en de interne markt. Bedoeling is om tegen het einde van de overgangsregeling een nieuwe verdragsrechtelijke relatie tussen beiden te onderhandelen. Een Politieke Verklaring bij het Terugtrekkingsakkoord legt hiervoor de basis. 

Mochten de EU en het VK er niet in slagen voor het einde van de transitiefase een samenwerkingsakkoord te onderhandelen werd er een specifieke regeling voorzien in het Terugtrekkingsakkoord om een harde grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland te vermijden.

Wat staat er in het terugtrekkingsverdrag van 14 november 2018 ? pdf bestandMEMO-18-6422_EN (3.2 MB)

Welke aanpassingen werden overeengekomen in het akkoord van 17 oktober 2019?