Internationale Arbeidsorganisatie

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is een gespecialiseerde organisatie van de VN familie die overheden, werkgevers en werknemers verenigt voor de bevordering van sociale rechtvaardigheid en de verbetering van arbeidsvoorwaarden overal ter wereld.

De Vlaamse Regering heeft sinds 1991 een nauwe samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). In 2016 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

De samenwerking met de IAO is belangrijk voor Vlaanderen, aangezien de organisatie actief is op gebied van de Vlaamse bevoegdheden op gebied van tewerkstelling. De IAO is daarenboven een belangrijke normerende organisatie: de Vlaamse Regering moet regelmatig rapporteren over de uitvoering van IAO Verdragen in Vlaanderen. Sociale rechtvaardigheid en de creatie van meer en betere jobs staat bovendien steeds hoger op de internationale agenda. Illustratie hiervan is Ontwikkelingsdoelstelling 8 (SDG 8)  ‘Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen’ van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Via steun aan IAO projecten draagt Vlaanderen dan ook bij aan de promotie van waardige tewerkstelling en ondernemerschap wereldwijd.  

Vlaams trustfonds bij IAO

In december 2001 richtte de Vlaamse Regering het Vlaams Trustfonds bij de IAO op. De middelen uit dit fonds worden aangewend voor activiteiten die beantwoorden aan de strategische doelstellingen van de IAO en aan de thematische en geografische prioriteiten van het Vlaamse buitenlandse beleid. Het trustfonds wordt gevoed met tweejaarlijkse bijdragen van de Vlaamse Regering.

Sinds de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de IAO werd hernieuwd in 2016, ligt de inhoudelijke focus, die prioritair is, op het promoten van waardig werk bij vrouwen en jongeren, met specifieke aandacht voor sociale dialoog. Geografisch is er een voorkeur voor Zuidelijk Afrika. Daarnaast kan er ook worden ingezet op actuele noden en opportuniteiten.