Meerjarig financieel kader

Meerjarig financieel kader

In het meerjarig financieel kader (MFK) worden de jaarlijkse maxima (de "plafonds") vastgelegd voor de uitgaven van de EU op verschillende beleidsterreinen (de "rubrieken") gedurende een periode van ten minste 5 jaar. Het huidige MFK bestrijkt een periode van zeven jaar, van 2014 tot en met 2020. 

Het MFK stelt de EU tevens in staat gemeenschappelijk beleid te voeren over een periode die voldoende lang is om een impact te hebben. Door vast te leggen hoeveel en waar de EU gedurende zeven jaar moet investeren, is het MFK niet alleen een instrument voor begrotingsplanning, maar ook een middel om uiting te geven aan de beleidsprioriteiten. 

MFK 2014-2020

De MFK-verordening voorziet dat de EU tot 959,99 miljard euro aan vastleggingen en tot 908,40 miljard aan betalingen kan besteden in de periode 2014-2020 (bedragen in prijzen van 2011). In relatieve termen is dat om en bij de 1% van de welvaart van alle EU-lidstaten samen.

Tal van publieke en private actoren in Vlaanderen ontvangen subsidies uit een of meerdere meerjarige financieringsprogramma’s. De meest relevante programma’s zijn:

 • Binnen rubriek 1a: Horizon 2020 voor onderzoek, ontwikkeling, innovatie, Connecting Europe Facility voor transport-, energie- ICT-infrastructuur, Erasmus+ voor onderwijs, vorming en jeugd, COSME voor kmo’s, Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) voor investeringssteun voor ontwikkeling van infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling, innovatie, onderwijs en opleiding, gezondheidszorg, informatie- en communicatietechnologie en ontwikkeling van de energiesector.
 • Binnen rubriek 1b: het Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor economisch en sociaal cohesiebeleid in de ‘meer ontwikkelde regio’s’ en het EFRO voor Europese territoriale samenwerking
 • Binnen rubriek 2: het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) voor directe betalingen aan landbouwers en marktgerelateerde uitgaven, het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor plattelandsontwikkelingsbeleid, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) voor de visserijsector, het Financial Instrument for the Environment (LIFE) voor leefmilieu en klimaat
 • Binnen rubriek 3: Asiel- Migratiefonds voor integratie en inburgering, Europa voor de Burger voor burgerparticipatie, Creatief Europa voor cultuur, media en creatieve industrieën
 • Het reservefonds: Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

Voor de programma’s in gedeeld beheer tussen de EU en de lidstaten, staat de Vlaamse Regering in voor cofinanciering. Dit is met name zo voor EFRO, ESF en ELFPO. Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering ook in cofinanciering voor aspecten van het Erasmus+ programma.

MFK na 2020

De Commissie zal voor het einde 2017 een nieuw voorstel bekend maken voor het MFK na 2020. Dit zal het begin inluiden van een lang onderhandelingsproces binnen de Raad en het Europees Parlement.

Onder meer de volgende zaken zullen deel uitmaken van de onderhandelingen:

 • de looptijd van het MFK
 • de indeling van het MFK in rubrieken
 • de hoogte van de plafonds van de rubrieken
 • de middelenverdeling in het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020
 • de middelenverdeling in het economisch en sociaal cohesiebeleid na 2020
 • de instrumenten buiten de EU-begroting, zoals het Europees Ontwikkelingsfonds
 • de flexibiliteit van de begroting
 • de rol van financiële instrumenten, zoals projectobligaties, garanties, investeringsfondsen en trustfondsen
 • de resultaatgerichtheid van de EU-begroting
 • het beheer van de betalingsagenda
 • de koppeling tussen subsidies en de landenspecifieke aanbevelingen
 • het vereenvoudigen van de regelgeving
 • de mogelijke gevolgen voor de EU-begroting van verdere stappen richting voltooiing van de Economische en Monetaire Unie
 • de financieringswijze van de EU-begroting

Lees meer over het Meerjarig financieel kader van de Europese Commissie.