Geslaagde infosessie exportcontrole voor politiediensten

  • 6 juni 2019

Op 6 juni organiseerde het departement een informatiesessie over exportcontrole inzake strategische goederen voor politiediensten. Veertig politieambtenaren namen deel.

Naast een algemeen beeld van hoe de controle op de internationale handel in strategische goederen in Vlaanderen georganiseerd is, ging de sessie dieper in op die elementen van exportcontrole waarmee de politiebeambten op regelmatige basis te maken krijgen. Vragen over activiteiten met en handel in civiele vuurwapens kwamen veelvuldig en uitgebreid aan bod. Het ging daarbij niet enkel over de regelgeving voor jagen of sportschieten in het buitenland, maar ook over de (ver)koop van wapens of munitie door wapenhandelaars aan andere wapenhandelaars buiten België.

Ook het onderwerp “toezicht en handhaving” kwam aan bod. Hierbij werden mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen politie enerzijds en de dienst Controle Strategische Goederen anderzijds besproken. Zeker het belang van goede informatiedeling en overleg werd benadrukt.

De concrete en interactieve aanpak van de informatiesessie werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren. De mogelijkheid tot vervolg- en nieuwe sessies zal bekeken worden om zo de samenwerking tussen politie en het departement blijvend te faciliteren.  

Controle Strategische Goederen