Impuls voor African Climate and Development Initiative

  • 13 december 2019

De Vlaamse Regering keurde op 13 december een subsidie van ruim 2 miljoen euro goed voor het project “South Africa-Flanders Climate Change Adaptation Research and Training partnership: building the adaptation knowledge and capacity base” van het Zuid-Afrikaanse African Climate and Development Initiative (ACDI). Deze organisatie is onderdeel van de Universiteit van Kaapstad.

Het project zet partnerschappen op tussen drie Zuid-Afrikaanse onderzoeksinstellingen – ACDI (West-Kaap), University of Fort Hare (Oost-Kaap), University of Venda (Limpopo) – en KLIMOS, het Onderzoeksplatform Klimaat en Ontwikkelingssamenwerking van zes Belgische universiteiten, getrokken door KULeuven. Het doel is de kennis over klimaatadaptatie en klimaatweerbaarheid in Zuid-Afrika te vergroten.

Het project wil dan ook de capaciteit van de Zuid-Afrikaanse maatschappij op vlak van klimaatadaptatie versterken door jonge mensen, vooral uit achtergestelde groepen, op universitair niveau op te leiden. Het project voorziet 19 onderzoeksbeurzen  voor masterstudenten, PhD studenten en postdoctorale onderzoekers. De onderzoeksprojecten dienen gericht te zijn op concrete noden van gemeenschappen, landbouwers, ondernemers, NGO’s en/of lokale overheden en een antwoord te formuleren op beleidsvragen van de nationale overheid.

Voor het brede publiek worden korte cursussen rond klimaatadaptatie en klimaatgerelateerd onderzoek georganiseerd.

De subsidie kadert in de landenstrategienota Vlaanderen – Zuid-Afrika 2017-2021 met als hoofdthema  klimaatadaptatie als middel om de transitie van Zuid-Afrika naar een klimaatweerbaar land en een inclusieve, adaptieve groene economie te bevorderen.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuidelijk Afrika